Statuty Sichowskiej Fundacji Edukacyjnej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Sichowska Fundacja Edukacyjna, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacjazostała ustanowiona przez Paula Kieniewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza JarosławBech w kancelarii notarialnej w Kielcach, ul. Koziej Nr. 3, w dniu 24 stycznia 2018r.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest, Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany.
 2. Fundacja działa w obiektach wynajmowanych w ramach umowy zawartej dnia 24 Marca 2018r. na okres nieokreślony pomiędzy spółką Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów sp. z o.o. ,  a Fundacją.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

5

Celem Fundacji jest, promowanie edukacji holistyczną, która zawiera uniwersalne wartości, estetykę, poszanowanie godności człowieka, zdrowy rozwój psychologiczny i duchowy, i uznanie ziemi jako sankturium, którą należy szanować.

Sfery działań publicznych obejmują między innymi:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 5. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzierzy
 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 7. Rozwoju całego człowieka, jego fizycznej, psychologicznej i duchowej natury
 8. Dialog i porozumienie pomiędzy różnymi religiami

 

 • 6
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w tym m.in. konferencje, seminaria, warsztaty i kursy;
 2. organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym m.in. koncerty, plenery, warsztaty artystyczne, wystawy i odczyty literackie;
 3. wynajem pokoi i sal organizacjom lub osobom, które prowadzą aktywność zgodnie z celami Fundacji;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych,
 5. fundowanie stypendiów, zwłaszcza dla młodzieży i studentów z rodzin najbiedniejszych. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. opłat za programy
 2. wynajmowanie obiektu ( 6b)
 3. działalności gospodarczej ( 9)
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dotacji i subwencji,
 6. zbiórek publicznych,
 7. majątku fundacji
 8. odsetek i lokat bankowych

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 • 9

Działania Gospodarcze:

Fundacja prowadzi pensjonat na terenie wynajmowanego zespołu pałacowo-parkowego , kiedy obiekt nie jest używany dla działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

 • 10

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji

 • 11
 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada drogą kooptacji jednomyślnie tylko na podstawie wniosku Zarządu.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 4. śmierci członka.
 • 12

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. ocena  głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
 4. wybór  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu tylko na podstawie propozycji Zarządu, chyba że wszyscy członkowie Zarządu ustąpili
 1.  zmiany statutu Fundacji tylko na wniosek Zarządu,
 2. połączenie z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji tylko na wniosek Zarządu,
 3. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 • 12
 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Członkowie mogą uczestniczyć poprzez media telekonferencyjne.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 8. Uchwały mogą być podejmowane obiegowo przez poczte elekroniczną.

Zarząd Fundacji

 • 13
 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu.
 8. W wypadku rezygnacji Prezesa, Prezes proponuje swojego następcę, do wyboru przez Radę.
 9. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady i pozostałych członków Zarządu łącznie.
 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 1. wnioskowanie do Rady o wybór nowego członka, o połączenie lub likwidację Fundacji.
  1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • 15
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Członkowie mogą uczestniczyć poprzez media telekonferencyjne.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane obiegową przez poczte elekroniczną.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 • 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes z jednym z członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 • 17

Zmian w statucie Fundacji proponuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 • 18
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją wniosek podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • 19
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji proponuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

 

 

ENPL